Art. 165a. - [Postępowanie rekrutacyjne do branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów gimnazjum na rok szkolny 2019/2020] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  165a.  10 [Postępowanie rekrutacyjne do branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów gimnazjum na rok szkolny 2019/2020]

 Na rok szkolny 2019/2020 do klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum młodocianych pracowników przyjmuje się na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum i umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.

10 Art. 165a:

- dodany przez art. 41 pkt 6 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2019 r.

- zmieniony przez art. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1287) zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 lipca 2019 r.