Art. 165. - [Postępowanie rekrutacyjne do branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów gimnazjum na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  165.  [Postępowanie rekrutacyjne do branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów gimnazjum na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019]
1. 
Na rok szkolny odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klasy I branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum.
2. 
Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klasy I branżowej szkoły I stopnia odrębnie dla kandydatów będących absolwentami:
1)
dotychczasowego gimnazjum;
2)
ośmioletniej szkoły podstawowej.
3.  9
 Do postępowania rekrutacyjnego do publicznej branżowej szkoły I stopnia na lata szkolne 2017/2018-2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7b ust. 1c, art. 20a, art. 20b, art. 20c ust. 2 i 3, art. 20d, art. 20f, art. 20h ust. 1, 4, 5, ust. 6 pkt 2-5 i ust. 7, art. 20j, art. 20m, art. 20s pkt 1, art. 20t, art. 20v i art. 20z-20zf ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, w zakresie dotyczącym postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych oraz przepisy wydane na podstawie art. 367, z tym że do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, na rok szkolny 2019/2020, stosuje się odpowiednio warunek, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 3-5 ustawy - Prawo oświatowe, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
4. 
Do postępowania rekrutacyjnego do publicznej branżowej szkoły I stopnia na lata szkolne 2018/2019 i 2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się także odpowiednio przepisy art. 20wa ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, w zakresie dotyczącym postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych.
5. 
Do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się przepisy ustawy - Prawo oświatowe.
6. 
Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do branżowej szkoły I stopnia sportowej, branżowej szkoły I stopnia mistrzostwa sportowego, branżowej szkoły I stopnia z oddziałami sportowymi lub z oddziałami mistrzostwa sportowego oraz branżowej szkoły I stopnia z oddziałami międzynarodowymi.
9 Art. 165 ust. 3 zmieniony przez art. 41 pkt 5 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2019 r.