Art. 160. - [Dokonanie zmiany wpisu w ewidencji szkół niepublicznych w przypadku przekształcenia niepublicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego lub czteroletniego technikum] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  160.  [Dokonanie zmiany wpisu w ewidencji szkół niepublicznych w przypadku przekształcenia niepublicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego lub czteroletniego technikum]

Organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu odpowiednio niepublicznego liceum ogólnokształcącego lub niepublicznego technikum do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa odpowiednio w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, albo w art. 168 ustawy - Prawo oświatowe, w terminie do dnia 10 sierpnia 2019 r., dokonuje zmiany tego wpisu na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 159 ust. 1. Przepisu nie stosuje się w przypadku niepublicznego czteroletniego liceum lub niepublicznego pięcioletniego technikum, utworzonych zgodnie z art. 129 ust. 3 pkt 7 i 8, które rozpoczynają działalność z dniem 1 września 2019 r., jeżeli wskutek złożenia wniosku, o którym mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonano zmiany wpisu do ewidencji szkół niepublicznych na podstawie art. 143 ust. 1 pkt 3.