Art. 154. - [Prowadzenie w pięcioletnich technikach klas dla absolwentów gimnazjum] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  154.  [Prowadzenie w pięcioletnich technikach klas dla absolwentów gimnazjum]
1. 
W latach szkolnych 2019/2020-2022/2023 w pięcioletnim technikum, o którym mowa w art. 152, prowadzi się klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 153.
1a.  5
 W latach szkolnych 2019/2020-2022/2023 w nowo tworzonych pięcioletnich technikach oraz pięcioletnich technikach utworzonych zgodnie z art. 129 ust. 3 pkt 6 i 8, można prowadzić klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 153.
2.  6
 Do klas, o których mowa w ust. 1 i 1a, stosuje się przepisy dotyczące dotychczasowego czteroletniego technikum.
5 Art. 154 ust. 1a dodany przez art. 41 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 grudnia 2018 r.
6 Art. 154 ust. 2 zmieniony przez art. 41 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 grudnia 2018 r.