Art. 153. - [Likwidacja klas czteroletnich techników] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  153.  [Likwidacja klas czteroletnich techników]
1. 
Z dniem 1 września 2020 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego czteroletniego technikum.
2. 
Do dnia 31 sierpnia 2019 r. dotychczasowe czteroletnie technikum, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, może być tworzone i prowadzone na podstawie przepisów ustawy - Prawo oświatowe oraz przepisów wydanych na podstawie art. 366.
3. 
Na rok szkolny 2020/2021 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum.