Art. 148. - [Prowadzenie w liceach ogólnokształcących klas dla absolwentów gimnazjum] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  148.  [Prowadzenie w liceach ogólnokształcących klas dla absolwentów gimnazjum]
1. 
W latach szkolnych 2019/2020-2021/2022 w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, o którym mowa w art. 146, prowadzi się klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 147.
1a.  3
 W latach szkolnych 2019/2020-2021/2022 w nowo tworzonych czteroletnich liceach ogólnokształcących oraz czteroletnich liceach ogólnokształcących utworzonych zgodnie z art. 129 ust. 3 pkt 5 i 7, można prowadzić klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 147.
2.  4
 Do klas, o których mowa w ust. 1 i 1a, stosuje się przepisy dotyczące dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.
3 Art. 148 ust. 1a dodany przez art. 41 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 grudnia 2018 r.
4 Art. 148 ust. 2 zmieniony przez art. 41 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 grudnia 2018 r.