Art. 144. - [Odmowa dokonania zmiany wpisu w ewidencji szkół niepublicznych w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum w niepubliczną szkołę ponadpodstawową lub włączenia go do niepublicznej szkoły ponadpodstawowej] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  144.  [Odmowa dokonania zmiany wpisu w ewidencji szkół niepublicznych w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum w niepubliczną szkołę ponadpodstawową lub włączenia go do niepublicznej szkoły ponadpodstawowej]

W przypadku nieprzedłożenia odpowiednio dokumentów, o których mowa w art. 142 ust. 4, lub braku pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 143 ust. 1 pkt 2, organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 142 ust. 10, odmawia dokonania zmiany wpisu dotychczasowego niepublicznego gimnazjum, niepublicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego technikum albo niepublicznej branżowej szkoły I stopnia do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa odpowiednio w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, albo w art. 168 ustawy - Prawo oświatowe.