Art. 143. - [Dokonanie zmiany wpisu w ewidencji szkół niepublicznych w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum w niepubliczną szkołę ponadpodstawową lub włączenia go do niepublicznej szkoły ponadpodstawowej] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  143.  [Dokonanie zmiany wpisu w ewidencji szkół niepublicznych w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum w niepubliczną szkołę ponadpodstawową lub włączenia go do niepublicznej szkoły ponadpodstawowej]
1. 
Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 142 ust. 10, odpowiednio w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r., do dnia 10 sierpnia 2018 r. albo do dnia 10 sierpnia 2019 r., dokonuje zmiany:
1)
wpisu dotychczasowego niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 142 ust. 4 pkt 1 i 2 - w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum w niepubliczne liceum ogólnokształcące, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 1 i 5;
2)
wpisu dotychczasowego niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 142 ust. 4, oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków nauki, opieki i wychowania, w tym warunków realizacji podstaw programowych - w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum w niepubliczne technikum albo niepubliczną branżową szkołę I stopnia, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 2, 6 i 9;
3)
wpisu odpowiednio niepublicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego technikum, niepublicznej branżowej szkoły I stopnia albo dotychczasowej niepublicznej zasadniczej szkoły zawodowej do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa odpowiednio w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, oraz w art. 168 ustawy - Prawo oświatowe, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 142 ust. 4 pkt 1 i 2 - w przypadku włączenia niepublicznego gimnazjum odpowiednio do niepublicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego technikum albo niepublicznej branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i 10.
2. 
Wpis do ewidencji szkół niepublicznych, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia postanowienia o prowadzeniu odpowiednio przez niepubliczne liceum ogólnokształcące, niepubliczne technikum albo niepubliczną branżową szkołę I stopnia:
1)
klas dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 127, uzgodnione z organem, o którym mowa w art. 142 ust. 1 pkt 1;
2)
klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 163 - w przypadku włączenia dotychczasowego gimnazjum do branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 10.
3. 
W przypadku włączenia niepublicznego gimnazjum odpowiednio do niepublicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego technikum albo niepublicznej branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i 10, wpis dotychczasowego niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, wykreśla się z dniem rozpoczęcia działalności odpowiednio przez niepubliczne liceum ogólnokształcące, niepubliczne technikum albo niepubliczną branżową szkołę I stopnia, określonym zgodnie z art. 129 ust. 4-6.