Art. 141. - [Odmowa dokonania zmiany zezwolenia na prowadzenie szkoły w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum prowadzonego przez inny podmiot niż samorząd w publiczną szkołę ponadpodstawową lub włączenia go do publicznej szkoły ponadpodstawowej] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  141.  [Odmowa dokonania zmiany zezwolenia na prowadzenie szkoły w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum prowadzonego przez inny podmiot niż samorząd w publiczną szkołę ponadpodstawową lub włączenia go do publicznej szkoły ponadpodstawowej]

W przypadku nieprzedłożenia odpowiednio dokumentów, o których mowa w art. 139 ust. 4, lub braku pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 2, organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 139 ust. 11, odmawia dokonania zmiany:

1)
zezwolenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowego publicznego gimnazjum, dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego publicznego czteroletniego technikum albo dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej;
2)
zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe, na założenie publicznego liceum ogólnokształcącego, publicznego technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia.