Art. 140. - [Dokonanie zmiany zezwolenia na prowadzenie szkoły w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum prowadzonego przez inny podmiot niż samorząd w publiczną szkołę ponadpodstawową lub włączenia go do publicznej szkoły ponadpodstawowej] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  140.  [Dokonanie zmiany zezwolenia na prowadzenie szkoły w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum prowadzonego przez inny podmiot niż samorząd w publiczną szkołę ponadpodstawową lub włączenia go do publicznej szkoły ponadpodstawowej]
1. 
Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 139 ust. 11, odpowiednio w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r., do dnia 10 sierpnia 2018 r. albo do dnia 10 sierpnia 2019 r., dokonuje zmiany:
1)
zezwolenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowego publicznego gimnazjum, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 139 ust. 4 pkt 1-3 - w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum w publiczne liceum ogólnokształcące, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 1 i 5;
2)
zezwolenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowego publicznego gimnazjum, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 139 ust. 4, oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków nauki, opieki i wychowania, w tym warunków realizacji podstaw programowych - w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum w publiczne technikum albo publiczną branżową szkołę I stopnia, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 2, 6 i 9;
3)
zezwolenia, o którym mowa odpowiednio w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, albo w art. 88 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe, na założenie odpowiednio publicznego liceum ogólnokształcącego, publicznego technikum, dotychczasowej publicznej zasadniczej szkoły zawodowej albo publicznej branżowej szkoły I stopnia, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 139 ust. 4 pkt 1 i 2 - w przypadku włączenia publicznego gimnazjum odpowiednio do publicznego liceum ogólnokształcącego, publicznego technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i 10.
2. 
Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera postanowienia o prowadzeniu odpowiednio przez publiczne liceum ogólnokształcące, publiczne technikum albo publiczną branżową szkołę I stopnia:
1)
klas dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 127, uzgodnione z organem, o którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1;
2)
klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 163 - w przypadku włączenia dotychczasowego gimnazjum do branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 10.
3. 
W przypadku włączenia publicznego gimnazjum odpowiednio do publicznego liceum ogólnokształcącego, publicznego technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i 10, zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowego publicznego gimnazjum wygasa z dniem rozpoczęcia działalności odpowiednio przez publiczne liceum ogólnokształcące, publiczne technikum albo publiczną branżową szkołę I stopnia, określonym zgodnie z art. 129 ust. 4-6.