Art. 139. - [Wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie szkoły w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum prowadzonego przez inny podmiot niż samorząd w publiczną szkołę ponadpodstawową lub włączenia go do publicznej szkoły ponadpodstawowej] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  139.  [Wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie szkoły w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum prowadzonego przez inny podmiot niż samorząd w publiczną szkołę ponadpodstawową lub włączenia go do publicznej szkoły ponadpodstawowej]
1. 
Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasowe publiczne gimnazjum składa wniosek o zmianę:
1)
zezwolenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowego publicznego gimnazjum, do organu jednostki samorządu terytorialnego, który wydał to zezwolenie - w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9;
2)
zezwolenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie odpowiednio dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego publicznego czteroletniego technikum albo dotychczasowej publicznej zasadniczej szkoły zawodowej, do organu jednostki samorządu terytorialnego, który wydał to zezwolenie - w przypadku włączenia publicznego gimnazjum odpowiednio do trzyletniego publicznego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego publicznego technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 3, 4 i 10;
3)
zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe, na założenie publicznego liceum ogólnokształcącego, publicznego technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia, do organu jednostki samorządu terytorialnego, który wydał to zezwolenie - w przypadku włączenia publicznego gimnazjum odpowiednio do publicznego liceum ogólnokształcącego, publicznego technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i 10.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie do dnia:
1)
31 stycznia 2017 r. albo 31 stycznia 2018 r. - w przypadku, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 1-4;
2)
31 stycznia 2019 r. - w przypadku, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 5-8;
3)
31 stycznia 2017 r., 31 stycznia 2018 r. albo 31 stycznia 2019 r. - w przypadku, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 9 i 10.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
dzień rozpoczęcia działalności przez publiczne liceum ogólnokształcące, publiczne technikum albo publiczną branżową szkołę I stopnia, określony zgodnie z art. 129 ust. 4-6;
2)
określenie typu publicznej szkoły - w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9;
3)
wskazanie miejsca prowadzenia publicznej szkoły wraz z informacją o warunkach lokalowych, zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych - w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 2, 6 i 9.
4. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia odpowiednio w publicznym liceum ogólnokształcącym, publicznym technikum albo publicznej branżowej szkole I stopnia, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;
2)
projekt aktu założycielskiego odpowiednio publicznego liceum ogólnokształcącego, publicznego technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia oraz projekt statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy - Prawo oświatowe;
3)
zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych - w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9;
4)
pozytywną opinię właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła publiczna, i najbliższym jego otoczeniu - w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 2, 6 i 9;
5)
opinie, o których mowa w art. 68 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe - w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 2, 6 i 9.
5. 
O opinie, o których mowa w ust. 4 pkt 5, występuje osoba prowadząca dotychczasowe publiczne gimnazjum lub dyrektor tego gimnazjum.
6. 
Opinie, o których mowa w ust. 4 pkt 4, dołącza się do wniosku, w przypadku gdy praktyczna nauka zawodu w publicznym technikum lub publicznej branżowej szkole I stopnia jest organizowana przez szkołę w jej warsztatach lub pracowniach szkolnych.
7. 
W przypadku szkół, o których mowa w art. 129 ust. 3 pkt 2, 4, 9 i 10, które rozpoczynają działalność z dniem 1 września 2017 r., projekt statutu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przedkłada się właściwemu organowi jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 28 lutego 2017 r.
8. 
W przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 2, 6 i 9, organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowego publicznego gimnazjum, na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowe gimnazjum, może wskazać inny termin na przedłożenie opinii, o których mowa w ust. 4 pkt 4 i 5, nie później jednak niż odpowiednio w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r., do dnia 28 lutego 2018 r. albo do dnia 28 lutego 2019 r.
9. 
Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przekazuje:
1)
wniosek, o którym mowa w ust. 1, oraz dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3 - w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 1 i 5,
2)
wniosek, o którym mowa w ust. 1, oraz dokumenty, o których mowa w ust. 4 - w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 2, 6 i 9,
3)
kopie dokumentów stanowiących podstawę wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowego gimnazjum, oraz kopię tego zezwolenia - w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9

- do organu jednostki samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie odpowiednio liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia jest zadaniem własnym i na terenie której będzie funkcjonować odpowiednio liceum ogólnokształcące, technikum albo branżowa szkoła I stopnia.

10. 
Przepisów ust. 9 nie stosuje się do miast na prawach powiatu.
11. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, rozpatruje organ jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem własnym jest prowadzenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły I stopnia i na terenie której będzie funkcjonować odpowiednio liceum ogólnokształcące, technikum albo branżowa szkoła I stopnia.