Art. 138. - [Przekształcenie publicznego gimnazjum prowadzonego przez samorząd w publiczną szkołę ponadpodstawową lub włączenie go do innej publicznej szkoły ponadpodstawowej] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  138.  [Przekształcenie publicznego gimnazjum prowadzonego przez samorząd w publiczną szkołę ponadpodstawową lub włączenie go do innej publicznej szkoły ponadpodstawowej]
1. 
W przypadku gdy dotychczasowe publiczne gimnazjum jest prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie tego gimnazjum jest zadaniem własnym, przekształcenia tego gimnazjum odpowiednio w liceum ogólnokształcące, technikum albo branżową szkołę I stopnia, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9, dokonuje się po zawarciu porozumienia, o którym mowa w art. 8 ust. 17 ustawy - Prawo oświatowe, z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie odpowiednio liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia jest zadaniem własnym.
2. 
W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego prowadząca dotychczasowe publiczne gimnazjum, dla której prowadzenie tego gimnazjum jest zadaniem własnym, i prowadząca na podstawie porozumienia, o którym mowa w:
1)
art. 5 ust. 5b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, odpowiednio liceum ogólnokształcące, technikum albo zasadniczą szkołę zawodową,
2)
art. 8 ust. 17 ustawy - Prawo oświatowe, branżową szkołę I stopnia

- dokonuje włączenia tego gimnazjum odpowiednio do tego liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i 10, porozumienie to dostosowuje się w zakresie prowadzenia klas dotychczasowego gimnazjum.

3. 
W przypadku gdy dotychczasowe publiczne gimnazjum jest prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie tego gimnazjum nie jest zadaniem własnym:
1)
przekształcenia tego gimnazjum odpowiednio w liceum ogólnokształcące, technikum albo branżową szkołę I stopnia, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9,
2)
włączenia tego gimnazjum odpowiednio do liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i 10

- dokonuje się po zmianie porozumienia zawartego na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie tego gimnazjum jest zadaniem własnym, w zakresie prowadzenia klas dotychczasowego gimnazjum.

4. 
W przypadku gdy dotychczasowe publiczne gimnazjum jest prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie tego gimnazjum nie jest zadaniem własnym:
1)
przekształcenia tego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1,
2)
włączenia tego gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2

- dokonuje się po zmianie porozumienia lub porozumień zawartych na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, lub art. 8 ust. 17 ustawy - Prawo oświatowe, z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie tego gimnazjum oraz prowadzenie ośmioletniej szkoły podstawowej jest zadaniem własnym.

5. 
Porozumienia, o których mowa w ust. 1-4, zawierają w szczególności:
1)
dzień rozpoczęcia działalności odpowiednio przez szkołę podstawową, liceum ogólnokształcące, technikum albo branżową szkołę I stopnia, określony zgodnie z art. 129 ust. 2 i 4-6;
2)
postanowienia o prowadzeniu odpowiednio przez szkołę podstawową, liceum ogólnokształcące, technikum albo branżową szkołę I stopnia klas dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 127.
6. 
W przypadku, o którym mowa w art. 129 ust. 13, porozumienia, o których mowa w ust. 1 i 2, pozostają w mocy.
7. 
W przypadku braku zmiany porozumienia, o którym mowa w ust. 3 lub 4, porozumienia zawarte na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na mocy których gimnazjum prowadzi jednostka samorządu terytorialnego, do której zadań własnych nie należy zakładanie i prowadzenie gimnazjum, pozostają w mocy, aż do czasu likwidacji klas dotychczasowego gimnazjum zgodnie z art. 127.
8. 
Przepisów ust. 1-7 nie stosuje się do miast na prawach powiatu.