Art. 137. - [Odmowa dokonania zmiany wpisu w ewidencji szkół niepublicznych] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  137.  [Odmowa dokonania zmiany wpisu w ewidencji szkół niepublicznych]
1. 
Organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu dotychczasowego niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, odmawia dokonania zmiany tego wpisu:
1)
w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w art. 135 ust. 4 pkt 1-7, lub braku pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 136 ust. 1 - w przypadku gdy dzień rozpoczęcia działalności przez niepubliczną ośmioletnią szkołę podstawową, o której mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1, określony zgodnie z art. 129 ust. 2, przypada w tym samym roku szkolnym, co rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasach I-III ośmioletniej szkoły podstawowej;
2)
w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w art. 135 ust. 4 pkt 1-6, lub braku pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 136 ust. 1 - w przypadku gdy dzień rozpoczęcia działalności przez niepubliczną ośmioletnią szkołę podstawową, o której mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1, określony zgodnie z art. 129 ust. 2, przypada w roku szkolnym innym niż rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasach I-III ośmioletniej szkoły podstawowej.
2. 
W przypadku nieprzedłożenia pozytywnej opinii, o której mowa w art. 135 ust. 4 pkt 7, organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu dotychczasowego niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych zgodnie art. 136 ust. 1 pkt 2, dokonuje wykreślenia wpisu niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej.
3. 
W przypadku włączenia niepublicznego gimnazjum do niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2, organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu dotychczasowej niepublicznej sześcioletniej szkoły podstawowej do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, odmawia dokonania zmiany tego wpisu, jeżeli nie przedłożono dokumentów, o których mowa w art. 135 ust. 4 pkt 1-6.