Art. 134. - [Ustalenie obwodu lub rezygnacja z obwodu w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum prowadzonego przez inny podmiot niż samorząd lub włączenia go do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  134.  [Ustalenie obwodu lub rezygnacja z obwodu w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum prowadzonego przez inny podmiot niż samorząd lub włączenia go do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej]
1. 
W przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1, osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasowe publiczne gimnazjum, odpowiednio w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r., do dnia 31 stycznia 2018 r. albo do dnia 31 stycznia 2019 r., może złożyć wniosek o ustalenie obwodu tej szkole.
2. 
W przypadku włączenia publicznego gimnazjum do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2, osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasową publiczną sześcioletnią szkołę podstawową i dotychczasowe publiczne gimnazjum może, odpowiednio w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r., do dnia 31 stycznia 2018 r. albo do dnia 31 stycznia 2019 r.:
1)
złożyć oświadczenie o rezygnacji z obwodu - jeżeli dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkole podstawowej ustalono obwód;
2)
złożyć wniosek o ustalenie obwodu tej szkole - jeżeli dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkole podstawowej nie ustalono obwodu.
3. 
Obwód ustalony na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, dla dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, o której mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2, może być zmieniony, w uzgodnieniu z osobą prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobą fizyczną prowadzącą tę szkołę.