Art. 133. - [Odmowa dokonania zmiany zezwolenia na założenie dotychczasowego publicznego gimnazjum] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  133.  [Odmowa dokonania zmiany zezwolenia na założenie dotychczasowego publicznego gimnazjum]
1. 
Organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowego publicznego gimnazjum odmawia dokonania zmiany tego zezwolenia:
1)
w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w art. 131 ust. 4 pkt 1-4, lub braku pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 132 ust. 1 - w przypadku gdy dzień rozpoczęcia działalności przez publiczną ośmioletnią szkołę podstawową, o której mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1, określony zgodnie z art. 129 ust. 2, przypada w tym samym roku szkolnym, co rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasach I-III ośmioletniej szkoły podstawowej;
2)
w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w art. 131 ust. 4 pkt 1-3, lub braku pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 132 ust. 1 - w przypadku gdy dzień rozpoczęcia działalności przez publiczną ośmioletnią szkołę podstawową, o której mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1, określony zgodnie z art. 129 ust. 2, przypada w roku szkolnym innym niż rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasach I-III ośmioletniej szkoły podstawowej.
2. 
W przypadku nieprzedłożenia pozytywnej opinii, o której mowa w art. 131 ust. 4 pkt 4, organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał zmiany zezwolenia na założenie dotychczasowego publicznego gimnazjum zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 2, cofa zezwolenie na założenie publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej.
3. 
W przypadku włączenia publicznego gimnazjum do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2, organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, odmawia dokonania zmiany tego zezwolenia, jeżeli nie przedłożono dokumentów, o których mowa w art. 131 ust. 4 pkt 1-3.