Art. 13. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  13. 

W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191, 298, 904 i 2138) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 4 w ust. 2b wyraz "średnie" zastępuje się wyrazami "średnie lub średnie branżowe";
2)
w art. 16a w ust. 4 wyrazy "średniego wykształcenia" zastępuje się wyrazami "wykształcenia średniego lub średniego branżowego".