Art. 126. - [Dokonanie zmiany zezwolenia na założenie dotychczasowej niepublicznej sześcioletniej szkoły podstawowej] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  126.  [Dokonanie zmiany zezwolenia na założenie dotychczasowej niepublicznej sześcioletniej szkoły podstawowej]

Organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu dotychczasowej niepublicznej sześcioletniej szkoły podstawowej do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r., dokonuje zmiany tego wpisu na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 125 ust. 1. Przepisu nie stosuje się w przypadku niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej utworzonej zgodnie z art. 129 ust. 1 pkt 2, która rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2017 r., jeżeli wskutek złożenia wniosku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 2, dokonano zmiany wpisu do ewidencji szkół niepublicznych na podstawie art. 136 ust. 2.