Art. 125. - [Przekształcenie niepublicznej sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  125.  [Przekształcenie niepublicznej sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową]
1. 
Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasową niepubliczną sześcioletnią szkołę podstawową, w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r., przedłoży organowi jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym:
1)
wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w niepublicznej ośmioletniej szkole podstawowej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;
2)
statut niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, dostosowany do przepisów ustawy - Prawo oświatowe;
3)
zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe;
4)
informację o miejscu prowadzenia szkoły;
5)
zobowiązanie do zapewnienia warunków lokalowych umożliwiających:
a)
prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b)
realizację innych zadań statutowych;
6)
zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
2. 
Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1, na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasową niepubliczną sześcioletnią szkołę podstawową może postanowić o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 lipca 2017 r.
3. 
W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, dotychczasowa niepubliczna sześcioletnia szkoła podstawowa staje się z dniem 1 września 2017 r. niepubliczną ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą strukturą organizacyjną klasy I-VI i ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 r. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu zgodnie z art. 169 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe.
4. 
Niepubliczne szkoły podstawowe zachowują uprawnienia szkół publicznych nabyte na podstawie przepisów art. 85 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym.
5. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, przepis art. 122 stosuje się odpowiednio.
6. 
Dokumenty, o których mowa w ust. 1, składa się niezależnie od złożenia wniosku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 2.