Art. 122. - [Wskazanie miejsca realizacji obowiązku szkolnego w innej publicznej szkole podstawowej w przypadku nieprzekształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez inny podmiot niż samorząd] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  122.  [Wskazanie miejsca realizacji obowiązku szkolnego w innej publicznej szkole podstawowej w przypadku nieprzekształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez inny podmiot niż samorząd]
1. 
W przypadkach, o których mowa w art. 120 ust. 3 i 4 oraz art. 121 ust. 5, osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasową publiczną szkołę podstawową zwraca się do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego o wskazanie uczniom odpowiednich klas tych szkół miejsca realizacji obowiązku szkolnego.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może wskazać miejsce realizacji obowiązku szkolnego w innej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez:
1)
tę jednostkę samorządu terytorialnego;
2) 2
 osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jeżeli zawarł z tą osobą porozumienie.
2 Art. 122 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.949) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 maja 2017 r.