Art. 116. - [Utworzenie ośmioletniej szkoły podstawowej] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  116.  [Utworzenie ośmioletniej szkoły podstawowej]

Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się ośmioletnią szkołę podstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), zwanej dalej "ustawą - Prawo oświatowe".