Art. 112. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  112. 

W ustawie z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35, 668 i 1010) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1:
a)
w pkt 2 uchyla się lit. b w zakresie art. 14 ust. 3b,
b)
w pkt 3 uchyla się lit. a;
2)
uchyla się art. 12-15;
3)
w art. 20 uchyla się pkt 2 i 3.