Art. 110. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  110. 

W ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. poz. 1569) użyty w art. 2 w pkt 6, w art. 9 w pkt 2, w art. 11 w ust. 5 oraz w art. 14 w ust. 2 w pkt 2 i w ust. 3, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyraz "ponadgimnazjalna" zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazem "ponadpodstawowa".