Art. 107. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  107. 

W ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 266) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 20 w pkt 1 oraz w art. 21 w ust. 3 w pkt 2 w lit. a wyrazy "zasadnicze zawodowe lub średnie" zastępuje się wyrazami "zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie lub średnie branżowe";
2)
w art. 21 w ust. 2 w pkt 3 wyraz "średnie" zastępuje się wyrazami "średnie lub średnie branżowe";
3)
w art. 24 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "średnie wykształcenie" zastępuje się wyrazami "wykształcenie średnie lub średnie branżowe".