Art. 106. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  106. 

W ustawie z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222 oraz z 2016 r. poz. 1948) w art. 84 w ust. 2 w pkt 2 wyraz "ponadgimnazjalnej" zastępuje się wyrazem "ponadpodstawowej".