Art. 105. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  105. 

W ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811 oraz z 2015 r. poz. 357) wprowadza się następujące zmiany:

1)
uchyla się art. 9-11;
2)
w art. 13 uchyla się ust. 1, 3 i 4;
3)
w art. 16 w ust. 11 w pkt 3 wyrazy "2016/2017" zastępuje się wyrazami "2017/2018";
4)
uchyla się art. 20.