Art. 104. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  104. 

W ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066) w art. 237 w ust. 1 w pkt 2 wyraz "ponadgimnazjalnej" zastępuje się wyrazem "ponadpodstawowej".