Art. 103. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  103. 

W ustawie z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 i 811, z 2015 r. poz. 357 oraz z 2016 r. poz. 35) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 10 w ust. 12 wyrazy "2014/2015-2017/2018" zastępuje się wyrazami "2014/2015-2020/2021";
2)
w art. 19 uchyla się pkt 1.