Art. 102. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  102. 

W ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. 1635 oraz z 2014 r. poz. 1877 i 1915) w art. 16 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "średnie wykształcenie" zastępuje się wyrazami "wykształcenie średnie lub średnie branżowe".