Art. 10. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  10. 

W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643, 1948 i 1955) w art. 31 w ust. 1 wyrazy "średnie wykształcenie" zastępuje się wyrazami "wykształcenie średnie lub średnie branżowe".