Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1669

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2020 r.
Art.  7. 

W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 i 2400 oraz z 2018 r. poz. 138, 723 i 1467) w art. 335 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) jeden pracownik badawczy, badawczo-dydaktyczny lub dydaktyczny prowadzący działalność naukową lub kształcenie w zakresie nauk prawnych w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub pracownik naukowy w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk i posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych;".