Art. 179. - [Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora - zasady przejściowego stosowania dotychczasowych przepisów] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1669

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  179.  [Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora - zasady przejściowego stosowania dotychczasowych przepisów]
1. 
Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych, z tym że jeżeli nadanie stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r., stopień lub tytuł nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 tej ustawy.
2. 
W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 kwietnia 2019 r. przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych.
2a.  4
 Uchwały podjęte przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przez komisje i zespoły powołane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1 i 2, podpisuje odpowiednio przewodniczący komisji albo przewodniczący zespołu.
3. 
W przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych i postępowaniach o nadanie tytułu profesora wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 kwietnia 2019 r. stopień lub tytuł nadaje się na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że:
1) 5
 jeżeli nadanie stopnia lub tytułu następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r. stopień lub tytuł nadaje się w dziedzinach lub dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1;
2)
w uczelni stopień nadaje:
a)
do dnia 30 września 2019 r. - rada jednostki organizacyjnej,
b)
od dnia 1 października 2019 r. - organ, o którym mowa w art. 178 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1;
3)
w uczelni czynności związane z postępowaniem o nadanie tytułu profesora prowadzi:
a)
do dnia 30 września 2019 r. - rada jednostki organizacyjnej,
b)
od dnia 1 października 2019 r. - senat.
4.  6
 Prowadzone w pierwszej instancji:
1)
postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora, o których mowa w ust. 1 i 2, niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r.,
2) 7
 przewody doktorskie niezakończone do dnia 31 grudnia 2024 r.

- odpowiednio umarza się albo zamyka się.

5. 
W okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora.
6.  8
 Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora wszczęte po dniu 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, z tym że:
1)
w postępowaniach wszczętych do dnia 31 grudnia 2021 r. do osiągnięć, o których mowa w:
a)
art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a, zalicza się także artykuły naukowe opublikowane:
w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
przed dniem 1 stycznia 2019 r. - w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów,
b)
art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz art. 219 ust. 1 pkt 2 lit. a tej ustawy, zalicza się także monografie naukowe wydane przez:
wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy;
2)
w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego do osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt 2 lit. b tej ustawy, zalicza się także artykuły naukowe opublikowane:
a)
w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
b)
przed dniem 1 stycznia 2019 r. - w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów.
7.  9
 W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 1, postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego.
8. 
W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 1, efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane na zasadach dotychczasowych.
9. 
Do osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio przepis art. 182 ust. 4 tej ustawy.
10. 
Z dniem 1 stycznia 2021 r. Rada Doskonałości Naukowej wstępuje w prawa Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
11. 
Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, przez tytuł profesora, o którym mowa w art. 177 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, należy rozumieć również tytuł naukowy (tytuł profesora określonej dziedziny nauki) oraz tytuł w zakresie sztuki (tytuł profesora określonej dziedziny sztuki) nadane na podstawie przepisów dotychczasowych.
4 Art. 179 ust. 2a dodany przez art. 67 pkt 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1086) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 czerwca 2020 r.
5 Art. 179 ust. 3 pkt 1 zmieniony przez art. 95 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.534) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 kwietnia 2019 r.
6 Art. 179 ust. 4:

- zmieniony przez art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.875) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 maja 2020 r.

- zmieniony przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1010) zmieniającej nin. ustawę z dniem 28 maja 2022 r.

7 Art. 179 ust. 4 pkt 2 zmieniony przez art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1672) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 września 2023 r.
8 Art. 179 ust. 6 zmieniony przez art. 35 pkt 2 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.875) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 maja 2020 r.
9 Art. 179 ust. 7 zmieniony przez art. 6 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.212) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 lutego 2023 r.