Art. 310. - [Przekazanie skarbowych papierów wartościowych na zwiększenie funduszu zasadniczego uczelni publicznej lub na zwiększenie funduszu statutowego międzynarodowego instytutu naukowego] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1669

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2023 r.
Art.  310.  [Przekazanie skarbowych papierów wartościowych na zwiększenie funduszu zasadniczego uczelni publicznej lub na zwiększenie funduszu statutowego międzynarodowego instytutu naukowego]
1. 
W latach 2019 i 2020 minister właściwy do spraw budżetu, na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, może przekazać skarbowe papiery wartościowe uczelni publicznej na zwiększenie funduszu zasadniczego lub międzynarodowemu instytutowi naukowemu na zwiększenie funduszu statutowego.
2. 
Wartość nominalna zobowiązań z tytułu wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych przekazanych uczelniom publicznym i międzynarodowym instytutom naukowym nie może przekroczyć kwoty 3 000 000 tys. zł.
3. 
Minister właściwy do spraw budżetu określi, przez wydanie listu emisyjnego, warunki emisji skarbowych papierów wartościowych oraz sposób realizacji świadczeń z nich wynikających.
4. 
List emisyjny zawiera w szczególności:
1)
datę emisji;
2)
powołanie podstawy prawnej emisji;
3)
jednostkową wartość nominalną;
4)
walutę, w której może następować emisja, lub sposób określenia waluty emisji;
5)
cenę lub sposób jej ustalenia;
6)
stopę procentową lub sposób jej obliczania;
7)
określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz należności ubocznych;
8)
datę, od której nalicza się oprocentowanie skarbowych papierów wartościowych tej emisji;
9)
termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu.
5. 
Emisja skarbowych papierów wartościowych następuje z dniem zarejestrowania skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych oraz w kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych papierów wartościowych.
6. 
Do emisji skarbowych papierów wartościowych nie stosuje się przepisów art. 97, art. 98 i art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
7. 
Skarbowe papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1, uczelnie publiczne lub międzynarodowe instytuty naukowe mogą posiadać do terminu ich wykupu albo podejmować czynności w zakresie rozporządzania nimi za zgodą ministra właściwego do spraw budżetu.
8. 
Minister właściwy do spraw budżetu może udzielić zgody na rozporządzanie skarbowymi papierami wartościowymi, o których mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia stabilności finansów publicznych oraz poziom deficytu sektora finansów publicznych.
9.  42
 Środki uzyskane z tytułu skarbowych papierów wartościowych mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) lub na spłatę kredytów lub pożyczek zaciągniętych na finansowanie takich nakładów.
10.  43
 Do czynności prawnych w zakresie rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi przez uczelnie publiczne, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów art. 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735).
11.  44
 Do czynności prawnych w zakresie rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi przez międzynarodowe instytuty naukowe, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
42 Art. 310 ust. 9 zmieniony przez art. 95 pkt 7 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.534) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 kwietnia 2019 r.
43 Art. 310 ust. 10 dodany przez art. 67 pkt 3 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1086) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 czerwca 2020 r.
44 Art. 310 ust. 11 dodany przez art. 67 pkt 3 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1086) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 czerwca 2020 r.