Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.178

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2017 r.
Art.  31. 
§  1.  Znosi się wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury: Naczelną Prokuraturę Wojskową, wojskowe prokuratury okręgowe i wojskowe prokuratury garnizonowe.
§  2.  W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury można utworzyć komórki organizacyjne właściwe w sprawach wojskowych:
1) Departament do Spraw Wojskowych w Prokuraturze Krajowej;
2) wydziały do spraw wojskowych w prokuraturach okręgowych;
3) działy do spraw wojskowych w prokuraturach rejonowych.