Art. 9. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.126.1382

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 2007 r.
Art.  9.

W ustawie z dnia 3 kwietnia 1993 r. - Prawo probiercze (Dz. U. Nr 55, poz. 249, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i z 2001 r. Nr 63, poz. 636) w art. 8 w ust. 1:

a)
w pkt 2 skreśla się wyraz ", leczniczych",
b)
po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) wyrobów medycznych lub ich części,".