Art. 75. - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.104.711

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 lipca 2008 r.
Art.  75.

Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o SKW oraz SWW i w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy SKW oraz SWW, a także w przepisach ustaw nowelizowanych niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio dotychczas obowiązujące przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych oraz ustaw nowelizowanych niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, o ile nie są sprzeczne z tymi ustawami.