Art. 2. - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie... - Dz.U.2006.104.711 - OpenLEX

Art. 2. - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.104.711

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 lipca 2008 r.
Art.  2.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r., z wyjątkiem art. 4 i 5, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy.