Art. 9. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. - Dz.U.1997.121.770 - OpenLEX

Art. 9. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.121.770

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Art.  9.  15
1.  16
 (uchylony).
2.  17
 Do czasu rejestracji, zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r., zachowują moc dotychczasowe wpisy w rejestrach sądowych.
2a.  18
 Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 1, które były wpisane do rejestru sądowego na podstawie przepisów obowiązujących do dnia wejścia w życie tej ustawy i które do dnia 31 grudnia 2015 r. nie złożyły wniosku o wpis do rejestru, uznaje się za wykreślone z rejestru z dniem 1 stycznia 2016 r. W przypadku gdy wniosek o wpis złożony przed dniem 1 stycznia 2016 r. został po tej dacie zwrócony, odrzucony, oddalony albo postępowanie o wpis zostało umorzone, skutki określone w niniejszym przepisie oraz przepisach ust. 2b-2g i 2i powstają z dniem następującym po dniu zwrotu, odrzucenia, oddalenia wniosku albo umorzenia postępowania.
2b.  19
 Z dniem 1 stycznia 2016 r. Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie z mocy prawa mienie podmiotów, o których mowa w ust. 2a. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność z nabytego mienia za zobowiązania podmiotów, o których mowa w ust. 2a. Prawa wspólników, członków spółdzielni i innych osób uprawnionych do udziału w majątku likwidacyjnym wygasają z chwilą wykreślenia podmiotu z rejestru.
2c.  20
 Roszczenia wierzycieli podmiotów, o których mowa w ust. 2a, wygasają, jeżeli nie będą dochodzone przeciwko Skarbowi Państwa w terminie roku od chwili nabycia mienia przez Skarb Państwa. Jeżeli przed nabyciem mienia przez Skarb Państwa wierzyciel uzyskał tytuł egzekucyjny przeciwko podmiotowi, o którym mowa w ust. 2a, roszczenie stwierdzone w tym tytule wygasa, w przypadku gdy wierzyciel nie złoży wniosku o wszczęcie egzekucji w terminie roku od chwili nabycia mienia przez Skarb Państwa.
2d.  21
 W postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przeciwko Skarbowi Państwa nie stosuje się przepisu art. 1060 Kodeksu postępowania cywilnego. Skarb Państwa może uczestniczyć w podziale sumy uzyskanej z egzekucji wszczętej na rzecz innego wierzyciela, jeżeli wierzytelność Skarbu Państwa jest stwierdzona tytułem egzekucyjnym, tytułem wykonawczym stanowiącym podstawę wszczęcia egzekucji administracyjnej albo była zabezpieczona hipoteką albo zastawem rejestrowym lub skarbowym. Wierzytelność, która była zabezpieczona hipoteką albo zastawem rejestrowym lub skarbowym podlega zaspokojeniu w kolejności przewidzianej w art. 1025 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego albo w art. 115 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619).
2e.  22
 Jeżeli tytuł egzekucyjny został wystawiony przeciwko podmiotowi, o którym mowa w ust. 2a, sąd na wniosek wierzyciela nadaje klauzulę wykonalności przeciwko Skarbowi Państwa. Przepis art. 792 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.
2f.  23
 Wierzyciel któremu przysługuje należność podlegająca egzekucji administracyjnej, w tym Skarb Państwa, wystawia tytuł wykonawczy przeciwko Skarbowi Państwa. Jeżeli tytuł wykonawczy został wystawiony przeciwko podmiotowi, o którym mowa w ust. 2a, wierzyciel wystawia nowy tytuł wykonawczy przeciwko Skarbowi Państwa i kieruje go do organu egzekucyjnego bez potrzeby dołączania dokumentu wykazującego przejście dochodzonego obowiązku na następcę prawnego. Tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko Skarbowi Państwa stanowi podstawę do kontynuowania postępowania egzekucyjnego wszczętego wobec podmiotu, o którym mowa w ust. 2a, a dokonane czynności egzekucyjne pozostają w mocy.
2g.  24
 W przypadku gdy podmiotem, o którym mowa w ust. 2a, jest spółdzielnia mieszkaniowa, z chwilą nabycia przez Skarb Państwa zgodnie z ust. 2b mienia spółdzielni mieszkaniowej spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przekształca się w prawo najmu podlegające przepisom ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150), a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności lokalu lub we własność domu jednorodzinnego.
2h.  25
 Na wniosek osoby, która na podstawie ust. 2g, nabyła odrębną własność lokalu albo własność domu jednorodzinnego, lub innej osoby mającej w tym interes prawny, sąd stwierdza nabycie tego prawa w postępowaniu nieprocesowym. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia prawa odrębnej własności lokalu ustala wielkość udziału właściciela w nieruchomości wspólnej, zgodnie z uchwałą zarządu spółdzielni mieszkaniowej, o której mowa w art. 42 ust. 2-5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222), a w przypadku jej braku zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492).
2i.  26
 Nabycie przez Skarb Państwa zgodnie z ust. 2b własności nieruchomości albo użytkowania wieczystego stwierdza, w drodze decyzji, starosta właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Użytkowanie wieczyste ustanowione na nieruchomości, której właścicielem jest Skarb Państwa, nie wygasa, a z tytułu użytkowania wieczystego Skarb Państwa nie wnosi opłat rocznych. Jeżeli nie ma praw obciążających użytkowanie wieczyste lub prawa takie wygasły ani nie zostało wszczęte postępowanie w celu dochodzenia lub zaspokojenia roszczeń określonych w ust. 2c, Skarb Państwa może złożyć wniosek o wykreślenie prawa użytkowania wieczystego z księgi wieczystej. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie starosty o wygaśnięciu lub nieistnieniu praw obciążających użytkowanie wieczyste oraz o nieistnieniu lub wygaśnięciu roszczeń określonych w ust. 2c. Użytkowanie wieczyste wygasa z chwilą uprawomocnienia się wpisu o wykreśleniu.
2j.  27
 W postępowaniach dotyczących mienia i zobowiązań, o których mowa w ust. 2b, oraz w innych sprawach dotyczących gospodarowania tym mieniem Skarb Państwa jest reprezentowany przez starostę, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, właściwego ze względu na ostatnią siedzibę podmiotu, o którym mowa w ust. 2a.
2k.  28
 Po zakończeniu postępowania dotyczącego mienia i zobowiązań, o których mowa w ust. 2b, nieruchomości Skarbu Państwa przejmuje protokolarnie do zasobu Skarbu Państwa, na wniosek starosty, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, właściwego ze względu na ostatnią siedzibę podmiotu, o którym mowa w ust. 2a, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, o którym mowa w ust. 2i - a w przypadku lasów albo nieruchomości rolnych w rozumieniu przepisów odrębnych odpowiednio dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe albo dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, właściwy ze względu na ostatnią siedzibę podmiotu, o którym mowa w ust. 2a, przekazuje nieruchomość w drodze czynności jednostronnej, o czym zamieszcza wzmiankę w protokole. Protokół stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej.
3.  29
 Do czasu rejestracji, o której mowa w ust. 2, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r., do odpisów, wyciągów, zaświadczeń oraz skutków prawnych wpisów stosuje się przepisy obowiązujące do dnia wejścia w życie ustawy, wyłącznie w zakresie niezbędnym do tej rejestracji oraz do dochodzenia lub zaspokojenia roszczeń wobec podmiotów wpisanych do dotychczasowego rejestru.
4.  30
 Organy administracji publicznej, sądy, banki, komornicy i notariusze są obowiązani niezwłocznie informować sąd rejestrowy o przypadkach posługiwania się odpisami, wyciągami lub zaświadczeniami, o których mowa w ust. 3, oraz o okolicznościach wskazujących na prowadzenie działalności przez podmioty wpisane do dotychczasowego rejestru.
15 Art. 9 zmieniony przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 listopada 2000 r. (Dz.U.00.114.1194) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.
16 Art. 9 ust. 1 uchylony przez art. 4 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.03.217.2125) z dniem 1 stycznia 2004 r.
17 Art. 9 ust. 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 kwietnia 2010 r. (Dz.U.10.106.671) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2010 r.

- zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. (Dz.U.2013.1622) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 grudnia 2013 r.

18 Art. 9 ust. 2a dodany przez art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz.U.2014.1924) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2015 r.
19 Art. 9 ust. 2b dodany przez art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz.U.2014.1924) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2015 r.

Art. 9 ust. 2b zdanie trzecie został uznany za niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2019 r., sygn. akt P 13/18 (Dz.U.2019.2421) z dniem 17 grudnia 2019 r.

20 Art. 9 ust. 2c dodany przez art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz.U.2014.1924) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2015 r.
21 Art. 9 ust. 2d dodany przez art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz.U.2014.1924) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2015 r.
22 Art. 9 ust. 2e dodany przez art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz.U.2014.1924) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2015 r.
23 Art. 9 ust. 2f dodany przez art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz.U.2014.1924) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2015 r.
24 Art. 9 ust. 2g dodany przez art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz.U.2014.1924) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2015 r.
25 Art. 9 ust. 2h dodany przez art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz.U.2014.1924) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2015 r.
26 Art. 9 ust. 2i:

- dodany przez art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz.U.2014.1924) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2015 r.

- zmieniony przez art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U.2022.2185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 listopada 2022 r.

27 Art. 9 ust. 2j dodany przez art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz.U.2014.1924) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2015 r.
28 Art. 9 ust. 2k dodany przez art. 10 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U.2022.2185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 listopada 2022 r.
29 Art. 9 ust. 3:

- zmieniony przez art. 4 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.03.217.2125) z dniem 1 stycznia 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 kwietnia 2010 r. (Dz.U.10.106.671) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2010 r.

- zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. (Dz.U.2013.1622) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 grudnia 2013 r.

30 Art. 9 ust. 4 dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 kwietnia 2010 r. (Dz.U.10.106.671) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2010 r.