Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1948

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 stycznia 2019 r.
Art.  160. 
1.  Znosi się:
1) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej;
2) Szefa Służby Celnej;
3) dyrektorów izb skarbowych;
4) dyrektorów izb celnych;
5) dyrektorów urzędów kontroli skarbowej;
6) naczelników urzędów celnych.
2.  Izba skarbowa kontynuuje działalność i staje się izbą administracji skarbowej.
3.  Należności i zobowiązania izby skarbowej stają się należnościami i zobowiązaniami izby administracji skarbowej.
4.  Izbę administracji skarbowej łączy się z, mającymi siedzibę w tym samym województwie, izbą celną i urzędem kontroli skarbowej.
5.  Izba administracji skarbowej wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki łączonych jednostek, bez względu na charakter stosunku prawnego, z którego te prawa i obowiązki wynikają.
6.  Należności i zobowiązania izby celnej oraz urzędu kontroli skarbowej stają się należnościami i zobowiązaniami izby administracji skarbowej.
7.  31  (uchylony).
8.  Znosi się urzędy celne wraz z podległymi oddziałami celnymi.
9.  Izba administracji skarbowej wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki urzędów celnych mających siedzibę w tym samym województwie, bez względu na charakter stosunku prawnego, z którego te prawa wynikają.
10.  Należności i zobowiązania urzędów celnych mających siedzibę w tym samym województwie, co izba administracji skarbowej, stają się należnościami i zobowiązaniami tej izby administracji skarbowej.
31 Art. 160 ust. 7 uchylony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. (Dz.U.2017.379) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 lutego 2017 r.