Art. 186. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1948

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 stycznia 2019 r.
Art.  186. 
1. 
Dotychczasowe:
1)
składniki umundurowania oraz znaki identyfikacyjne w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 159 pkt 1,
2)
składniki umundurowania, oznaczenia stopni służbowych oraz znaki identyfikacji osobistej funkcjonariuszy celnych

- zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2022 r. 39

2.  40
 Pracownicy i funkcjonariusze, który przyjęli propozycję pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej, oraz funkcjonariusze przyjęci do służby na podstawie art. 153 ustawy, o której mowa w art. 1, mogą wykonywać obowiązki służbowe w umundurowaniu oraz mogą nosić oznaczenia stopni służbowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, do dnia 31 grudnia 2022 r.
39 Art. 186 ust. 1 część wspólna zmieniona przez art. 19 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U.2018.2354) zmieniającej nin. ustawę z dniem 2 stycznia 2019 r.
40 Art. 186 ust. 2 zmieniony przez art. 19 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U.2018.2354) zmieniającej nin. ustawę z dniem 2 stycznia 2019 r.