Art. 159. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1948

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 stycznia 2019 r.
Art.  159. 

Tracą moc:

1)
ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 720 i 1165);
2)
ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 578 oraz z 2016 r. poz. 1810);
3)
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1799);
4)
ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269, 1513 i 2184 oraz z 2016 r. poz. 394 i 905).