Art. 96. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. - Dz.U.2009.157.1241 - OpenLEX

Art. 96. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.157.1241

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2014 r.
Art.  96. 

Z dniem 1 stycznia 2011 r.:

1)
środki pieniężne zlikwidowanego Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych stają się dochodami budżetu samorządu województwa;
2)
należności i zobowiązania zlikwidowanego Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych stają się należnościami i zobowiązaniami budżetu samorządu województwa.