Art. 91. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. - Dz.U.2009.157.1241 - OpenLEX

Art. 91. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.157.1241

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2014 r.
Art.  91.  7

 Państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną:

1) 8
 (uchylony),
2)
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o którym mowa w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2012 r.

- stają się państwowymi funduszami celowymi w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1.

7 Art. 91 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz.U.11.178.1061) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 września 2011 r.
8 Art. 91 pkt 1 uchylony przez art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Dz.U.2014.1457) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 listopada 2014 r.