Art. 9. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. - Dz.U.2009.157.1241 - OpenLEX

Art. 9. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.157.1241

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2014 r.
Art.  9. 

W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 51:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej gminy.",

b)
uchyla się ust. 2;
2)
uchyla się art. 52 i art. 53;
3)
art. 54 otrzymuje brzmienie:

"Art. 54. 1. Dochody gminy są określone w odrębnych ustawach.

2. Dochodami gminy mogą być także wpływy z samoopodatkowania mieszkańców.";

4)
uchyla się art. 55;
5)
uchyla się art. 57;
6)
w art. 58 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła, z których zobowiązania te zostaną pokryte.";

7)
uchyla się art. 63.