Art. 7. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. - Dz.U.2009.157.1241 - OpenLEX

Art. 7. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.157.1241

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2014 r.
Art.  7. 

W ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (Dz. U. Nr 21, poz. 90) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) dotacje celowe z budżetu państwa,";

2)
art. 7 otrzymuje brzmienie:

"Art. 7. W sprawach nieunormowanych w niniejszej ustawie stosuje się przepisy o finansach publicznych.".