Art. 68. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. - Dz.U.2009.157.1241 - OpenLEX

Art. 68. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.157.1241

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2014 r.
Art.  68. 

W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) po art. 188 dodaje się art. 188a w brzmieniu:

"Art. 188a. 1. Podręczniki akademickie mogą być dofinansowywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

2. W przypadku gdy ustawa budżetowa ustali dotacje przedmiotowe do podręczników akademickich, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ustala, w drodze rozporządzenia, stawki oraz określa szczegółowy sposób oraz tryb udzielania i rozliczania dotacji, mając na względzie ułatwienie studentom dostępu do materiałów dydaktycznych.".