Art. 58. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. - Dz.U.2009.157.1241 - OpenLEX

Art. 58. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.157.1241

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2014 r.
Art.  58. 

W ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271, z późn. zm.) w art. 54a w ust. 1 uchyla się pkt 2.