Art. 39. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. - Dz.U.2009.157.1241 - OpenLEX

Art. 39. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.157.1241

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2014 r.
Art.  39. 

W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 14 w ust. 1 w pkt 15 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

"16) ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.";

2)
art. 61 otrzymuje brzmienie:

"Art. 61. Uchwała budżetowa jest podstawą samodzielnej gospodarki finansowej województwa.";

3)
uchyla się art. 62-66;
4)
w art. 67:
a)
uchyla się ust. 1 i 2,
b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przekazanie województwu, w drodze ustawy, nowych zadań wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów.";

5)
uchyla się art. 68 i art. 69;
6)
uchyla się art. 71.