Art. 30. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. - Dz.U.2009.157.1241 - OpenLEX

Art. 30. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.157.1241

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2014 r.
Art.  30. 

W ustawie z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75, poz. 469, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 60 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Środki budżetowe, o których mowa w ust. 3, są ujmowane w części budżetu państwa - Polska Akademia Nauk. Zasady gospodarowania tymi środkami regulują przepisy o finansach publicznych.";

2)
po art. 60 dodaje się art. 60a w brzmieniu:

"Art. 60a. 1. W celu komercjalizacji wyników badań naukowych, a także w celu prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i promocji nauki, Akademia i jej instytuty mogą tworzyć spółki, obejmować, nabywać i posiadać udziały oraz akcje spółek handlowych.

2. Wpływy z tytułu dywidend oraz ze zbycia udziałów lub akcji spółek handlowych stanowią przychody Akademii albo jej instytutów.";

3)
w art. 61 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Środki, o których mowa w ust. 1, Akademia przeznacza na realizację zadań statutowych, w szczególności na rozwój nauki, w tym na promowanie nowatorskich badań, inwestycje wspomagające działalność naukową, promowanie rozwoju wybitnych młodych naukowców poprzez przyznawanie stypendiów naukowych przez Prezesa Akademii, a także na koszty utrzymania mienia Akademii, w tym remonty, modernizacje i inwestycje oraz finansowanie zobowiązań publiczno-prawnych i prywatno-prawnych związanych z tym mieniem. Środki te, niewydatkowane w danym roku, przechodzą na rok następny.";

4)
art. 66 otrzymuje brzmienie:

"Art. 66. Kancelaria Akademii i pomocnicze placówki naukowe oraz inne jednostki organizacyjne Akademii prowadzą gospodarkę finansową na zasadach ustalonych w przepisach o finansach publicznych, w formach określonych w statucie.".