Art. 26. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. - Dz.U.2009.157.1241 - OpenLEX

Art. 26. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.157.1241

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2014 r.
Art.  26. 

W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 17b otrzymuje brzmienie:

"Art. 17b. Jednostki budżetowe:

1) gospodarują na zasadach racjonalnej i oszczędnej gospodarki mieniem Skarbu Państwa, w które zostały wyposażone;

2) zapewniają ochronę tego mienia;

3) mogą zbywać składniki rzeczowe majątku ruchomego.";

2)
w art. 20 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) sposób i tryb gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe, uwzględniając zasadę racjonalnej gospodarki, wymóg stosowania trybu przetargu publicznego lub publicznego zaproszenia do rokowań przy rozporządzaniu składnikami aktywów trwałych o znacznej wartości oraz określone w odrębnych przepisach zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych.".