Art. 2. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. - Dz.U.2009.157.1241 - OpenLEX

Art. 2. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.157.1241

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2014 r.
Art.  2. 

W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2 w § 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

"1a) niepodatkowe należności budżetowe, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240);

1b) należności z tytułu przychodów z prywatyzacji;";

2)
w art. 8 w ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) środki pochodzące z dotacji przyznanej z budżetu państwa na określone cele i znajdujące się na wyodrębnionym rachunku bankowym prowadzonym dla obsługi bankowej dotacji oraz środki pochodzące z płatności w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich otrzymanych w formie zaliczki;";

3)
w art. 90 § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Jeżeli zajęta wierzytelność należy się zobowiązanemu od organów będących jednocześnie jednostkami budżetowymi lub samorządowymi zakładami budżetowymi albo od funduszy, których są dysponentami, za dłużnika zajętej wierzytelności uważa się organ właściwy do wydania polecenia wypłaty.".